Algemene voorwaarden van Ursula Hamelink

 

Algemene voorwaarden van Ursula Hamelink

 

Eigenaar Ursula Hamelink

Gevestigd op Steenbroek 5 in Breda

 

  1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten en overeenkomsten tussen Ursula Hamelink en haar klanten.

1.2. Opdrachten, overeenkomsten en aankopen worden altijd schriftelijk bevestigd.

1.3. Algemene voorwaarden van de klant zijn niet geldig, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.

 

  1. Verplichtingen tussen Ursula Hamelink en haar klanten

2.1.Ursula Hamelink spant zich in om zorgvuldig en naar beste kunnen haar werk te verrichten. Zij houdt daarbij altijd het belang van haar klanten in het oog.

2.2.Eventueel kan Ursula Hamelink een andere partij inschakelen voor de uitvoering van een deel van een opdracht. Zijzelf blijft echter verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.

 

  1. Eigendomsvoorbehoud, licenties en toegang tot programma’s

3.1. De klant houdt toegang tot de gekochte programma’s en trainingen zolang Ursula Hamelink deze programma’s en trainingen levert, tenzij anders wordt afgesproken. Bijvoorbeeld bij een programma dat een aantal weken duurt en daarna niet meer beschikbaar is. Er wordt altijd schriftelijk gecommuniceerd hoelang een programma duurt.

3.2. Ursula Hamelink heeft te allen tijde het recht om een klant de toegang te weigeren tot een programma of training. Indien deze zich niet volgens de voor vanzelfsprekend zijnde normen en waarden houdt ten tijde van het programma of de training.

3.3. De gekochte producten of diensten mogen nooit of te nimmer aan derden worden doorverkocht of ter beschikking worden gesteld zonder toestemming van Ursula Hamelink.

 

  1. Tarieven en betalingen

4.1. De genoemde prijzen op de website van Ursula Hamelink en in andere communicatie zijn exclusief btw. De eventuele andere kosten, zoals reiskosten zijn exclusief btw. Tenzij anders is aangegeven.

4.2. Klanten betalen vooraf voor producten en diensten, tenzij anders is afgesproken. Zij ontvangen altijd een factuur met vermelding van alle kosten.

4.3. Als een klant niet betaald of niet op tijd betaalt (bijvoorbeeld in het geval van termijnen) mag Ursula Hamelink overgaan tot een incassoprocedure.

4.4. Bij betaling in termijnen dient de 1e betaling direct bij aanmelden verricht te worden. .

4.5. De betaling van de volgende termijnen dienen steeds vóór aanvang van desbetreffende maand betaald te zijn.

4.6. 1. 14 dagen na aanmelden, is het niet meer mogelijk om deelname aan het traject of training te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is. Dat betekend bij termijnbetaling dat ook dan de verplichting tot betaling blijft bestaan.

4.6.2 Artikel 4.6.1. geldt alleen voor verkoop aan consumenten, niet voor verkoop aan bedrijven.

4.7. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaald, dan blijft ook na afronding van het traject de verplichting tot betaling bestaan.

 

  1. Afspraken

5.1. Indien een klant de afspraak niet kan nakomen, meldt de klant dit uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip, zowel schriftelijk als telefonisch aan Ursula Hamelink.

5.2. Wanneer afspraken niet tijdig worden geannuleerd, worden er kosten in rekening

5.3. Datzelfde geldt voor de deelname aan programma’s en trainingen. Ook hiervoor moet de klant zich indien de afspraak niet gekomen kan worden uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip afmelden, zowel schriftelijk als telefonisch bij Ursula Hamelink.

 

  1. Klachten en annuleren van producten en diensten

6.1. Klachten over de geleverde producten en diensten moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan Ursula Hamelink.

6.2. Het is mogelijk om binnen twee weken na de start van het programma de aankoop (inclusief bonussen) te annuleren. De klant ontvangt dan het betaalde bedrag terug minus eventuele inbegrepen bonussen, en als de bonussen al zijn gebruikt door de klant.

6.3. Bij annulering van een workshop e/o training vindt geen restitutie plaats van het betaalde bedrag voor desbetreffende workshop e/o training.

 

  1. Ziekte en overmacht

7.1.Bij ziekte en overmacht aan de kant van Ursula Hamelink wordt in overleg een datum

gekozen. Zoals bij bijvoorbeeld VIP-dagen, offline trainingsdagen en of 1-op-1 coaching afspraken.

7.2.Als dat onmogelijk is, ontvangt de klant geld terug minus het betaalde bedrag voor de al gemaakt kosten.

7.3.Bij ziekte en overmacht aan de kant van de klant wordt in overleg een andere datum

gekozen. Zoals bij bijvoorbeeld VIP-dagen, offlinetrainingsdagen en 1-op-1 coaching afspraken.

7.4. Wanneer afspraken niet tijdig worden geannuleerd door de klant en wel binnen 48 uur, breng ik kosten in rekening.

 

  1. Geheimhouding

8.1.Klanten mogen de geleverde producten en diensten niet doorverkopen of op een andere

manier commercieel gebruiken. Ursula Hamelink mag gerechtelijke stappen ondernemen om doorverkoop te verhinderen.

 

  1. Toepasselijk recht

9.1.Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en in geval van een rechtszaak over deze Algemene Voorwaarden dan wel in relatie tot deze website is de Nederlandse rechter rechtsbevoegd.